Unit 3: Quá khứ phân từ (V-ed) và Hiện tại phân từ (V-ing)

Hôm nay tôi đưa ra một số phân tích cơ bản để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về chủ điểm ngữ pháp quan trọng này - Quá khứ phân từ (V-ed) và Hiện tại phân tư (V-ing) trong lúc học TOEIC.

Xét ví dụ sau:

The film is so (1)…........It makes me (2) …...........

A. Interested

B. Interesting

Đáp án của 1 là : interesting và câu 2 là: interested.

Tại sao lại như vậy?

Nếu các bạn tinh ý một chút thì có thể nhận thấy rằng, kết cấu của câu đầu tiên là: S+be+ adj. Vậy ở đây chúng ta xác định adj phải là tính chất của Subject đó. Vì lẽ đó, “interesting” là đáp án chính xác.

Ở câu 2, ta thấy xuất hiện một tân ngữ “me”, kết cấu của câu là “ S+makes+Object+adj”. Vậy ta cần một adj diễn tả được cảm nhận của Object đó. Do đó, đáp án chính xác là “ Interested”.

Sau đây là tóm tắt cách sử dụng tính từ “V-ed” và “V-ing”

1. V-ing:

- diễn tả bản chất, tính chất của một ai hoặc cái gì đó

He is such an interesting guy.

My job is boring
The film was disappointing. I expected it to be better.

 

- Nằm trong cấu trúc:

 I find English interesting/ fascinating... (bản chất của English)

 

2. V-ed

- Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho bạn biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái gì đó.

 

Are you interested in buying a car?
Did you meet anyone interesting at the party?

 

Everyone was surprised that he passed the examination.
It was quite surprising that he passed the examination.

 

3. Một số cặp tính từ tận cùng -ing và -ed:

Fascinating – fascinated
Exciting – excited
Amusing – amused
Amazing – amazed
Embarrassing – embarrassed
Terrifying – terrified
Worrying – worried
Exhausting – exhausted
Astonishing – astonished
Shocking – shocked
Disgusting – disgusted
Confusing – confused
Frightening – frightened

Hi vọng các bạn đã biết cách phân biệt 2 dạng V-ed và V-ing sau bài chia sẻ vừa rồi.

Sau đây là một số bài luyện tập.

 

Ms Hoa TOEIC - Inspiration Messenger
 

NẾU CẦN MS HOA TOEIC TƯ VẤN GÌ THÌ ĐỂ LẠI THÔNG TIN Ở FORM ĐK TƯ VẤN SAU NHÉ

Post a Comment
Comment
Xem tất cả
10:28:05