Unit 10: Tìm hiểu câu hỏi láy đuôi - Tag question

1. Cách sử dụng câu hỏi láy đuôi - Tag question trong lúc luyện thi TOEIC
 
Được dùng trong văn nói muốn ai đó đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của bạn
You are Tom, aren't you?
He isn't Joe, is he?
 
2. Quy tắc câu hỏi láy đuôi - Tag question:

Tìm hiểu câu hỏi láy đuôi - Tag question
 
Câu trước là khẳng định (positive), láy đuôi sẽ là phủ định (negative) và ngược lại.
 
- Với trợ động từ:
 
You've got a car, haven't you?
 
- Không có trợ động từ (sử dụng: don't, doesn't, didn't)
 
They play football on Sundays, don't they? 
She plays football on Sundays, doesn't she?
They played football on Sundays, didn't they?
Cách trả lời Câu hỏi láy đuôi:
 
You go to school, don't you?   
Đồng ý: Yes, I do   
Từ chối: No, I don't
 
3. Một số dạng Câu hỏi láy đuôi đặc biệt
 
Đối với những loại này, chỉ có một cách duy nhất là học thuộc.
 
I am right, aren't I?
I am not guilty, am I? 
 
She used to live here, didn't she?
She'd better stay, hadn't she?
 
She would rather stay, wouldn't she?
Let's go to the beach, shall we?
 
Close the door, will you?
Don't say anything, will you?
 
Nobody lives here, do they?
Somebody asked me, did they?
 
I think he will be here, won't he?

Sau đây là bài tập của Ms Hoa TOEIC

Bài tập Câu hỏi láy đuôi (Part 1)

Bài tập Câu hỏi láy đuôi (Part 2)

 

 

NẾU CẦN MS HOA TOEIC TƯ VẤN GÌ THÌ ĐỂ LẠI THÔNG TIN Ở FORM ĐK TƯ VẤN SAU NHÉ

Post a Comment
Comment
Xem tất cả
18:34:00