Học từ mới thông qua chủ đề: Professions
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • stewardess
 • conjuror
 • correspondent
 • blacksmith
 • handicraftsman
 • carpenter
 • miner
 • sailor
 • referee
 • tinsmith
stewardess
stewardess
Xem tất cả
01:15:42