Học từ mới thông qua chủ đề: Domestic Animals
  • Làm quen
  • Ghi nhớ
  • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
Xem tất cả
03:49:14