Học từ mới thông qua chủ đề: Vegetables
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • Marjoram
 • parsley
 • aubergine
 • Liquorice
 • celery
 • Alfalfa
 • Saffron
 • Globe artichoke
Marjoram
Marjoram
Xem tất cả
15:14:07