Học từ mới thông qua chủ đề: Professions
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • newsagent
 • florist
 • grocer
 • tamer
 • servant
 • puppeteer
 • matchmaker
 • conductor
 • receptionist
 • commentator
newsagent
newsagent
Xem tất cả
01:27:54