Học từ mới thông qua chủ đề: Vegetables
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • Manioc
 • Cabbage
 • Lettuce
 • Turmeric
 • Radish
 • Garlic
 • Lavender
 • Kale
Manioc
Manioc
Xem tất cả
15:13:06