Học từ mới thông qua chủ đề: Wheather
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • thunderstorm
 • rainbow
 • lightning
 • foggy
 • windy
 • sunny
 • stormy
 • bright
 • cloudy
thunderstorm
thunderstorm
Xem tất cả
03:49:29