Học từ mới thông qua chủ đề: Vegetables
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • Mint
 • Gourd
 • peppermint
 • Carrot
 • Ginger
 • Onion
 • Cucumber
 • Pea
 • Soybean
 • peanut
Mint
Mint
Xem tất cả
15:13:53