Học từ mới thông qua chủ đề: Fruits
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • Olive
 • Peach
 • Papaya
 • Guava
 • Cherry
 • Pumpkin
 • tomato
 • Lemon
 • Melon
 • Water-melon
Olive
Olive
Xem tất cả
03:49:45