Học từ mới thông qua chủ đề: Vegetables
  • Làm quen
  • Ghi nhớ
  • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
  • Mint
  • Gourd
  • peppermint
  • Carrot
  • Ginger
  • Onion
  • Cucumber
  • Pea
  • Soybean
  • peanut
Mint
Mint
Xem tất cả
00:53:57