Học từ mới thông qua chủ đề: Body
 • Làm quen
 • Ghi nhớ
 • Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
 • head
 • eye
 • mouth
 • shoulder
 • stomach
 • hip
 • leg
 • ear
 • chest
 • navel
head
head
Xem tất cả
15:17:28